Månadens objekt – Fossil

Fossil
Fossil kommer av latinets fossus som betyder uppgrävd. Det är djur- eller växter som bevarats i sediment eller sedimentära bergarter. Fossilbildning eller förstening är en fysikaliskkemisk omvandling av material.
De äldsta fossilen på jorden är cirka 3,9 miljarder år och är lämningar efter bakterier, som levde under jordens barndom. För att kunna avgöra hur gammalt ett fossil är kan man ta hjälp av berggrunden eller genom mätningar av radioaktivt sönderfall.
Leonardo da Vinci (1452-1519) var den förste som i skrift framförde tanken på att fossilen skulle vara förstenade, levande varelser. Först i slutet av 1700-talet kunde man fastställa att det var utdöda djur- och växtarter.