Månadens objekt – Handskrivning

SÖ-stilen

Handskrivning eller som man oftast säger ”välskrivning” var mycket viktig i skolundervisningen förr. I undervisningsplanen för rikets folkskolor 1919 understrykes vikten av välskrivning. Eleverna skulle lära sig hålla pennan och handen rätt. Från och med andra terminen i första klass skulle barnen lära sig skriva på korrekt vis.
1930 anordnades i Göteborg fortbildningskurs i svenska språket och där ingick även välskrivning. Lärare var folkskollärare Sven Hj. Boman. Handstilen man lärde ut kallades Bomans efter sin upphovsman (bilden nedan). Den användes av elever i helalandet fram till 1970-talet.
År 1975 beslutade Skolöverstyrelsen att alla Sveriges skolor skulle lära ut samma skrivstil. Den kallades SÖ-stilen och sägs ha förstört en hel generations handstilar (bilden ovan). Stilen har även pekats ut som orsaken till särskrivningar.
Bokstäverna skulle vara ”fria från utsmyckningsformer” och likna tryckbokstäver för att stärka sambandet mellan läs- och skrivträning. Stilen skulle vara gemensam för hela landet för att undvika problem vid eventuell flyttning.
Dagens elever skriver på dator men handskrivning är viktig för att träna finmotoriken. Korrekt pennfattning kan ha ergonomisk betydelse för barns skrivförmåga. Rätt pennfattning minskar trötthet i handen.

DSCN4183