Månadens objekt – Martin Luthers lilla katekes

Katekes 1 Katekes 2
Martin Luthers lilla katekes skrevs av Martin Luther (1483-1546), tysk präst, och publicerades 1529.
Den skrevs efter att Luther varit uti i byarna och noterat den stora okunskap som fanns kring den kristna läran.
Boken innehåller ett förord och fem huvudstycken. Dessa handlar om Tio Guds bud, Trosbekännelsen, Herrens bön (Fader vår), Dopet och bikten samt Nattvarden med bordsbön, husfaderns välsignelse.
Katekesen användes förr som lärobok i söndagsskolor och vid konfirmations-undervisningen. Många av oss har tvingats lära den utantill.
Lilla katekesen trycktes troligen på svenska 1544. De äldsta bevarade upplagorna är från 1567 och 1572 och den nämns i 1634 års regeringsform.

Genom skolordningen 1919 avskaffades kravet om utantillinlärningen av katekesen som teologisk undervisning i skolan. Katekesen skulle endast läsas som historisk undervisning. 1929 medgav dock regeringen att ett mindre antal viktiga och för barnen lättillgängliga stycken ur katekesen fick göras till utantillinlärning.
Lilla katekesen upphörde att vara Svenska kyrkans obligatoriska konfirmandläromedel på 1960-talet.